Misija i vizija

Misija Ministarstva državne imovine je ponajprije stvoriti uvjete i izgraditi kapacitete za izradu ključnih dokumenata i kvalitetnih provedbenih propisa koji se odnose na upravljanje i raspolaganje državnom imovinom. Cilj je spomenute dokumente i propise primijeniti u praksi i to tako da se postigne organizirano, racionalno, razvidno i javno upravljanje i nadzor nad državnom imovinom i obvezama koje su s imovinom povezane, a u ime i za račun građana Republike Hrvatske. U tom je kontekstu nužno voditi sveobuhvatnu internu evidenciju pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo, a u službi gospodarskog rasta i zaštite nacionalnih interesa.  Nadalje, sastavni je dio misije sustavno poduzimati mjere, iznalaziti i implementirati rješenja koja će pridonijeti što učinkovitijoj uporabi svih oblika državne imovine. Djelotvornost u postupku korištenja i upravljanja državnom imovinom podrazumijeva, dakako, visok stupanj profesionalnosti. 

Vizija Ministarstva državne imovine je sustavno, razvidno, optimalno i dugoročno održivo upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, koje počiva na načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti. Krajnja je svrha postići da državna imovina pridonosi općem dobru, kako na razini gospodarstva, infrastrukture tako i  strateškoga razvoja zajednice. Čuvanjem imovine hrvatske države promoviraju se nacionalni interesi i stvaraju pretpostavke za rad sadašnjih i budućih naraštaja.