Objavljen registar državne imovine

Slika /slike/Registar Imovine.jpg

RH ima javno dostupan Registar državne imovine. To nije popis za rasprodaju već ispravan i transparentan način upravljanja imovinom. Građani zaslužuju državu koja će biti uredni gospodar.

 


Registar državne imovine: registar-imovina.gov.hr


 

Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13), uređuje se uspostava i vođenje Registra državne imovine kao središnjeg registra državne imovine, a jedinstveni središnji registar državne imovine je prvi puta javno objavljen 15. siječnja 2014. godine na mrežnim stranicama DUUDI –ja.

Ciljevi koji se žele postići uspostavom Registra državne imovine:

  • uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
  • sveobuhvatnost autentičnih i redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih i financijskih podataka o imovini u vlasništvu Republike Hrvatske
  • nadzor nad stanjem imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
  • uspostava mehanizama kvalitetnijeg i bržeg donošenja odluka o upravljanju imovinom
  • praćenje koristi i učinaka upravljanja imovinom
  • povezivanje Registra s ostalim javnim registrima i temeljnim registrima - povezivanje sustava s ostalim vanjskim sustavima

Baza i intranetska aplikacija registra ustrojeni su prema Uredbi o registru državne imovine (Narodne novine, broj 55/11), a jednom mjesečno objavljuju se novi podaci o državnoj imovini, ovisno o pristiglim podacima obveznika dostave podataka. Obveznici dostave podataka definirani su odredbama članaka 61. i 79. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 94/13), te odredbom članka 25. Uredbe o registru državne imovine. Trenutno su Registrom obuhvaćeni podaci o nefinancijskoj imovini (devet pojavnih oblika nekretnina), te podaci o financijskoj imovini (dionicama i poslovnim udjelima). Članak 10. Uredbe navodi koje podatke sadrži popis dionica trgovačkih društava čiji je imatelj Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, članak 13. podatke koje sadrži popis poslovnih udjela trgovačkih društava čiji je vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, dok se člankom 16. navode podaci koji čine popis nekretnina čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska.

U tablici 1. prikazana je sistematizirana struktura podataka u Središnjem registru državne imovine, za svaku skupinu imovine – dionice, poslovni udjeli i nekretnine, na dan prve i posljednje javne objave u 2014. godini, stanje prema posljednjoj objavi u 2015. i 2016. godini, te stanje prve objave u 2017.godini.

Tablica 1. Središnji registar državne imovine – struktura i dinamika objave podataka

Struktura i broj podataka Datumi objave podataka
14. siječnja 2014. 30. prosinca 2014. 28. prosinca
2015.
23. prosinca 2016. 31. siječnja 2017.
Popis dionica 450 439 412 380 381
Popis poslovnih udjela 240 237 223 205 203
Popis nekretnina koje se smiju javno objaviti 382.339 993.771 1.016.085 1.059.086 1.062.660
Izvor: Sistematizacija autora sukladno mjesečnim podacima koje su obveznici dostave podataka o državnoj imovini dostavili Odjelu registra državne imovine i objave na elektroničkom mediju

U tablici 2. u nastavku predstavljena je struktura i dinamika popisa nekretnina u Registru državne imovine te su obuhvaćeni podaci na dan prve i posljednje javne objave u 2014. godini, stanje prema posljednjoj objavi u 2015. i 2016. godini, te stanje prve objave u 2017.godini, po vrstama nekretnine koje su predmet javne objave.

Tablica 2. Popis nekretnina u Registru državne imovine – struktura i dinamika objave podataka
 
Popis nekretnina koje se smiju javno objaviti, po vrstama nekretnine
Popis nekretnina (Uredba o Registru državne imovine, Narodne novine, broj 55/11, članak 15.) Datumi objave podataka
16.
travnja
2014.
30.
prosinca
2014.
28.
prosinca 2015.
23.
prosinca 2016.
31.
siječnja
2017.
1. građevinsko zemljište
i građevina
4.126 8.663 14.887 29.472 29.473
2. poljoprivredno zemljište 2.754 604.596 604.606 605.758 605.756
3. šuma i šumsko zemljište 299.049 303.160 307.677 324.800 325.930
4. javno vodno dobro 41.814 45.669 47.940 50.042 52.513
5. stambeni objekt 27.837 22.809 27.204 28.109 28.097
6. poslovni prostor 9.562 7.035 10.650 11.645 11.631
7. nekretnine koje koriste
tijela državne uprave
1.226 1.229 1.322 1.306 1.308
8. rezidencijalni objekt ili vila 24 55 70 60 60
Nedefinirano
podaci za koje nije unesena
vrsta nekretnine
523 555 1.729 7.894 7.892
Ukupno 386.915 993.771 1.016.085 1.059.086 1.062.660

Izvor: Sistematizacija sukladno mjesečnim podacima koje su obveznici dostave podataka o državnoj imovini dostavili Odjelu registra državne imovine i objave na elektroničkom mediju

Prva javna objava Središnjeg registra, važan je iskorak u uspostavljanju učinkovitijeg i transparentnijeg upravljanja državnim resursima.

Važna je smjernica Strategije da svi podaci u Središnjem registru moraju biti konkretni, točni i redovito ažurirani, a kako bi pružali vjerodostojan uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. Slijedom toga, DUUDI je u 2015. godini započeo aktivnosti na višegodišnjem projektu nadogradnje postojećeg Registra državne imovine i njegove transformacije u upravljački informacijski sustav, čija je realizacija planirana fazno, kroz više fiskalnih razdoblja. Dovršena je prva faza realizacije projekta izrade i implementacije informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO), kojom je definiran konačan model fizičkih, pravnih te ekonomsko-financijskih podataka za pojavne oblike nekretnina te je izrađeno odgovarajuće aplikacijsko rjesenje. Aktivnosti na prvoj fazi projekta ISUDIO odvijale su se u kontinuitetu u prvom polugodištu 2016. godine. U skladu s pomno definiranom funkcionalnom specifikacijom u 2016. godini dovršen je dizajn aplikacijskog rješenja. Tijekom siječnja i veljače 2017. izgrađena je sigurna okolina za testni i produkcijski server, te je početkom ožujka 2017. godine završeno preseljenje aplikacije sa testnog na produkcijski server. Također,  pokrenute su aktivnosti kako bi se, u dogovoru s obveznicima dostave podataka, započelo s postepenim prijenosom podataka o nekretninama sa postojećeg Registra državne imovine na novi sustav - ISUDIO (Informacijski sustav za upravljanje državnom imovinom).
 
U okviru planiranih aktivnosti za 2016. godinu, u travnju je započeo rad na pripremi druge faze projekta ISUDIO. Održani su sastanci radne grupe za izradu modela podatkovne nadogradnje za pojavne oblike financijske imovine u vlasništvu RH (vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici), kao podloge za izradu tehničke  dokumentacije. Izrađena je tehnička dokumentacija te je javni natječaj za drugu fazu projekta ISUDIO (Usluge podatkovne i programske nadogradnje postojećeg registra državne imovine za pojavne oblike imovine vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici ISUDIO II) objavljen putem elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske 5. prosinca ove godine.

Javni natječaj je zaključen 22. prosinca 2016. godine, te je u siječnju 2017. donesena Odluka o odabiru ponuđača. U veljači 2017. godine potpisan je Ugovor te su u tijeku radionice sa Izvoditeljima po pitanju definiranja konačnog modela i poslovnih pravila za izradu aplikacijskog sustava. Krajem rujna 2017. godine isporučena je produkcijska verzija ISUDIO II, odrađena je edukacija i testiranje sustava.Očekuje se puštanje sustava u rad u punoj funkcionalnosti  do kraja 2017. godine.
 
Nositelj aktivnosti realizacije projekta od 13. studenoga 2016. godine je Ministarstvo državne imovine. U razdoblju od 2015. godine do 15. listopada 2016. godine nositelj projekta bio je Državni ured za upravljanje državnom imovinom, te od 16. listopada 2016. do 12. studenog 2016. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Zbog multidisciplinarnog pristupa nadogradnji Registra državne imovine, realizacija projekta zahtjeva suradnju s tijelima državne uprave (primjerice, Ministarstvo financija/Porezna uprava, Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa, Državni ured za reviziju i druga tijela).
 
Spomenutim projektom, među ostalim, proširuje slog fizičkih, pravnih, ekonomskih i financijskih podataka o imovini koji će se dostavljati u Registar državne imovine, odnosno proširuje se obuhvat informacija o pojavnim oblicima imovine. Također, pojavni oblici imovine  će se klasificirati prema pozicijama osnovnog računa Računskog plana proračuna, sve u skladu sa smjernicama Naputka o vrsti, načinu prikupljanja i sadržaju podataka i informacija o državnoj imovini za potrebe vođenja Registra državne imovine i sastavljanje Bilance državne imovine (Ministarstvo financija Republike Hrvatske) i Upute o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske (Ministarstvo financija Republike Hrvatske).

Realizacijom ISUDIO projekta planira se osigurati veća vjerodostojnost i validnost, ali i sistemska kontrola podataka. Provođenje projekta Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) kao podatkovne i programske nadogradnje postojećeg javno objavljenog Središnjeg registra državne imovine, a čija izgradnja i uporaba podrazumijevaju višegodišnju programsku podršku, u funkciji je, dakle, redefiniranja pojma i opsega evidencije državne imovine, što je ujedno i jedna od prioritetnih mjera u sklopu ciklusa koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU-a (Nacionalni program reformi 2016., ključno područje Makroekonomska stabilnost i financijska održivost, podpodručje Poboljšanje raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, reformska mjera 5; https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/17%20sjednica%20Vlade//17%20-%201a_novi.pdf, str.90). Prema Izvješću Vlade RH o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. za razdoblje travanj – kolovoz 2016. (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/42%20sjednica%20Vlade//42%20-%208.pdf), reformska mjera 1.2.5. Redefiniranje pojma i strukture sveobuhvatne evidencije državne imovine ostvarila je značajan napredak.
 
Provedba projekta implicira i izmjene i dopune pozitivnih provedbenih propisa (Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te nacrt prijedloga nove uredbe o Registru, radnog naziva Uredba o ustrojstvu, načinu vođenja i sadržaju Središnjeg registra državne imovine), što je također započeto u 2015. godini.

Projekt ISUDIO upisan je u ProDII - Javni Registar za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture, pri Ministarstvu uprave RH (http://prodii.uprava.hr:83/prodii/default.asp?tip=&akcija=54&ida=4&s=1&jezik=0&id=221).