Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

Slika /slike naslovnica/glavni blokovi slika/shutterstock_127456451.jpg
Na temelju članka 22. stavak 1., članka 24. stavka 1., članka 26. stavak 1., članka 28. stavaka 6. i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), članaka 10-19. i članka 41. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18)

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 

Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
1 FRANCK d.d.
Zagreb
79 0,02 23.700 300 2.370 27.02.2020. u 09,00 18.02.2020. do 15,30 -
2 INOVINE d.d.
Zagreb
272 0,11 12.784 200 1.278,40 27.02.2020. u 09,20 18.02.2020. do 15,30 -
3 KAMP
ŠIMUNI d.o.o.
Zagreb
1 0,04 21.100 300 2.110 27.02.2020. u 09,40 18.02.2020. do 15,30 30 dana
4 TEHNOMONT d.o.o.
Zagreb
3 0,94 31.000 400 3.100 27.02.2020. u 10,00 18.02.2020. do 15,30 30 dana
5 TEHNOPUBLIC d.o.o.
Zagreb
1 3,79 4.350 100 435 27.02.2020. u 10,20 18.02.2020. do 15,30 90 dana
6 UNION d.d.
Zagreb
6 0,09 14.580 200 1.458 27.02.2020. u 10,40 18.02.2020. do 15,30 -
7 VELEKEM d.d.
Sesvete
83 0,06 3.237 100 323,70 27.02.2020. u 11,00 18.02.2020. do 15,30 -
8 KOTKA d.d.
Krapina
3 0,01 750 100 75 27.02.2020. u 11,20 18.02.2020. do 15,30 -
9 VETERINARSKA
AMBULANTA
CRIKVENICA d.o.o.
Crikvenica
2 10,48 75.000 800 7.500 27.02.2020. u 11,40 18.02.2020. do 15,30 30 dana
10 VETERINARSKA
AMBULANTA
OPATIJA d.o.o
Opatija
1 2,11 6.300 100 630 27.02.2020. u 12,00 18.02.2020. do 15,30 8 dana
11 HOTELI
NJIVICE d.o.o.
Njivice
285 0,07 35.215 400 3.521,50 27.02.2020. u 12,20 18.02.2020. do 15,30 -
12 BUJE-EXPORT d.o.o.
Buje
64 0,95 14.784 200 1.478,40 27.02.2020. u 12,40 18.02.2020. do 15,30 30 dana
13 AUTOPRIJEVOZ d.d.
Otočac
35 0,17 350 100 35 27.02.2020. u 13,00 18.02.2020. do 15,30 -
14 ĐURO ĐAKOVIĆ
Alatnica d.o.o.
Slavonski Brod
1 24,59 54.471 600 5.447,10 27.02.2020. u 13,20 18.02.2020. do 15,30 30 dana
15 GRAĐAPROMET d.o.o.
Našice
1 2,73 14.335 200 1.433,50 27.02.2020. u 13,40 18.02.2020. do 15,30 -
16 HOTEL IMPERIAL
VODICE d.d. Šibenik
1.763 0,17 40.549 500 4.054,90 27.02.2020. u 14,00 18.02.2020. do 15,30 -
17 LAVČEVIĆ d.d. Split 20 0,004 1.660 100 166 27.02.2020. u 14,20 18.02.2020. do 15,30 -
18 PGM RAGUSA d.d.
Dubrovnik
3.405 0,12 30.645 400 3.064,50 27.02.2020. u 14,40 18.02.2020. do 15,30 -
19 POGREBNO
PODUZEĆE
ZAGREB d.o.o.
Zagreb
201 7,93 610.400 3.100 61.040 09.03.2020. u 09,30 27.02.2020. do 15,30 30 dana
20 KERA-KOR d.o.o.
Ozalj
1 14,00 100.000 1.000 10.000 09.03.2020. u 10,00 27.02.2020. do 15,30 30 dana
21 KLAS d.o.o.
Ivanić-Grad
1 24,26 856.300 4.300 85.630 09.03.2020. u 10,30 27.02.2020. do 15,30 30 dana
22 AUTOTRANS
LIKA d.d.
Otočac
7.656 14,63 612.480 3.100 61.248 09.03.2020. u 11,00 27.02.2020. do 15,30 -
23 TERMOPLIN d.d.
Varaždin
52 0,10 182.000 1.000 18.200 09.03.2020. u 11,30 27.02.2020. do 15,30 -
24 VETERINARSKA
STANICA
KOPRIVNICA d.o.o.
Koprivnica
63 6,40 160.000 1.000 16.000 09.03.2020. u 12,00 27.02.2020. do 15,30 -
25 GALA d.o.o.
Bjelovar
1 3,44 135.000 1.000 13.500 09.03.2020. u 12,30 27.02.2020. do 15,30 45 dana
26 INTERMOD d.o.o.
Zadar
2 0,11 116.000 1.000 11.600 09.03.2020. u 13,00 27.02.2020. do 15,30 30 dana
27 VRANJICA
BELVEDERE d.d.
Seget Vranjica
5.561 2,11 817.500 4.100 81.750 09.03.2020. u 13,30 27.02.2020. do 15,30 -
28 ČILAŠ d.d.
Sinj
4.567 15,36 1.370.100 5.000 137.010 23.03.2020. u 12,00 12.03.2020. do 15,30 -
29 GEM d.o.o.
Vinkovci
1 10,44 2.870.000 5.000 287.000 23.03.2020. u 12,30 12.03.2020. do 15,30 -
30 HRB DUNAVSKI
LLOYD-SISAK d.o.o.
Sisak
2 18,89 920.000 4.600 92.000 23.03.2020. u 13,00 12.03.2020. do 15,30 60 dana


Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.

Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

Posebna napomena za Društva pod rednim brojevima: 4,5,9,10,12,14,19,20,21,25,26 i 30:

Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.

Posebna napomena za Društvo pod rednim brojem: 3.

Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjavu o prihvatu ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa od strane ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora, te Suglasnost Skupštine za prijenos poslovnog udjela ovlašteniku prava prvokupa, CERP će sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.

Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.

Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.

CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:       sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,