O Ministarstvu

Ministarstvo državne imovine osnovano je 13.studenog 2016. godine na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je objavljen u Narodnim novinama 104/16.
 
Djelokrug i poslovi Ministarstva državne imovine, koji su utvrđeni Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 101/16 i 116/18) i Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), podrazumijevaju sljedeće:
 

 • upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom;  
 • vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske;  
 • izradu nacrta prijedloga Strategije upravljanja državnom imovinom, prijedloga Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom i prijedloga Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom; 
 • stručne poslove koji se odnose na koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje državnom imovinom, pripremu smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, praćenje rada upravljanja, razvoja i ostvarivanja strateške politike u spomenutim pravnim osobama; 
 • prijedloge Vladi Republike Hrvatske da donese odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;
 • Ministarstvo državne imovine predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u skladu s propisima kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom, ali i donošenje odluka o načinu raspolaganja dionicama ili poslovnim udjelima pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje se bave djelatnostima u nadležnosti Ministarstva, te sudjelovanje u postupcima restrukturiranja i dokapitalizacije spomenutih pravnih osoba;  
 • poslove unaprjeđivanja korporativnog upravljanja pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske te poslove usavršavanja članova nadzornih odbora za obavljanje poslova članova nadzornih odbora trgovačkih društava;
 • upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a upravljanje kojima nije uređeno posebnim propisom;
 • upravljanje rezidencijskim objektima;
 • upravljanje nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnima; 
 • upravljanje ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;
 • upravljanje zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima su smješteni i djeluju kampovi, izgrađeni planinarski domovi, odnosno kuće s pripadajućim zemljištem koje služi redovitoj uporabi nekretnine, izgrađene na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno o tome nalaze li se u građevinskoj zoni, poljoprivrednom zemljištu, šumi ili šumskom zemljištu, ako u postupku pretvorbe društvenog vlasništva ili prema posebnim propisima vlasništvo nisu stekle druge osobe;
 • upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se planira graditi igralište za golf, hoteli, hotelski kompleksi, kampovi i drugi sportsko-rekreacijski sadržaji na otvorenom s pratećim zgradama i objekatima komercijalne naravi;
 • upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Republike Hrvatske ili nad kojom Republika Hrvatska obavlja vlasnička prava, a koja se odnosi na pravne osobe i predmet je sukcesije država uslijed raspada bivše SFRJ sukladno posebnim propisima; za navedene nekretnine Ministarstvo donosi odluke o stjecanju, zamjeni i drugim sličnim raspolaganjima; 
 • upravljanje viškom iskopa mineralne sirovine u skladu s posebnim propisima;
 • upravljanje imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom, u kaznenom ili prekršajnom postupku, trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenih djela ili prekršaja ili s njima povezanim osobama i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; upravljanje privremeno oduzetom imovinom u vlasništvu okrivljenika protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili s njima povezanim osobama u skladu s posebnim propisima, a koja je dana Ministarstvu na upravljanje;
 • sudjelovanje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja podnošenjem zahtjeva i davanjem mišljenja, ako je njime obuhvaćeno i zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojim Ministarstvo upravlja;
 • obavljanje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom;
 • sudjelovanje u radu institucija Europske unije i suradnja s međunarodnim institucijama u skladu s propisima.