Glavno tajništvo

Glavno tajništvo obavlja pravne, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske te opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Ministarstva; obavlja informatičke i druge poslove koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica; koordinira poslove izrade strateškog i godišnjeg plana te sastavljanja izvješća o radu Ministarstva i drugih izvješća na zahtjev ministra; obavlja poslove u svezi s radnopravnim statusom službenika i namještenika, njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te napredovanja i nagrađivanja; koordinira predlaganje planova prijama; obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala; obavlja poslove vezane za upravljanje i raspolaganje imovinom privremeno oduzetom u kaznenim i prekršajnim postupcima; obavlja poslove vezane za upravljanje i raspolaganje imovinom trajno oduzetom u kaznenim i prekršajnim postupcima ukoliko se ne radi o nekretninama ili dionicama i poslovnim udjelima; obavlja poslove vezane za zaštitu na radu; provodi upravni nadzor nad primjenom zakona kojim se uređuje upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske; izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu te prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola; obavlja računovodstvene poslove; vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku; obavlja poslove planiranja i nabave robe, radova i usluga; obavlja poslove uredskog poslovanja; obavlja opće, informatičke, tehničke i druge pomoćne poslove; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine i sredstava za rad; skrbi o opremanju prostora Ministarstva; skrbi o voznom parku, tehničkoj ispravnosti, korištenju i održavanju automobila; skrbi o načinu održavanja sredstava i opreme; obavlja poslove održavanja poslovnih prostora Ministarstva; koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više ustrojstvenih jedinica Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
 

Administrativna tajnica

tel: 01/6448 876
fax: 01/6448 909
mail: glavno.tajnistvo@midim.hr