Obrasci - Nekretnine


Obrazac je potrebno popuniti i s navedenom popratnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom u Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb. 
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za kupnju nekretnine
Prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, zamjena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kupnja nekretnina u korist Republike Hrvatske regulirani su Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 94/2013) i Uredbom o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, 127/2013)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 4. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 5. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, 92/96)
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 7. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba)
 8. Po potrebi i drugu relevantna dokumentacija po zahtjevu Ministarstva državne imovine
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za darovanje nekretnine

Darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 94/2013)  i Uredbom o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 127/2013)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 2. Posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji i kopiju katastarskog plana, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 3. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 4. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, 92/96…)
 5. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 6. Izjava ovlaštenog predstavnika jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave da se odriče svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj,
 7. Potvrda Porezne uprave o dugu
 8. Idejni projekt  za predviđeni zahvat u prostoru
 9. Mišljenje o usklađenosti projekta s dokumentima prostornog uređenja, lokacijska dozvola ili drugi akt prostornog uređenja za namjeravani zahvat u prostoru
 10. Dokaz o osiguranim financijskim sredstvima za realizaciju projekta
 11. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba)
 12. Po potrebi i drugu relevantna dokumentacija po zahtjevu Ministarstva državne imovine
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava prvokupa

Pravo prvokupa regulirano je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 94/2013) i Uredbom o načinima raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“,  127/2013)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 4. Energetski certifikat ( čl. 24 st. 2.  Zakona o gradnji NN 153/13)
 5. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba)
 6. Po potrebi i drugu relevantna dokumentacija po zahtjevu Ministarstva državne imovine
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva osnivanja prava služnosti

Osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, regulirani su Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 94/2013), Uredbom o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, 10/2014) i Zakonom o rješavanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ( „Narodne novine“ 80/11)

 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 4. Uvjerenje o statusu i namjeni sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 5. Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, 92/96)
 6. Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 7. Lokacijska dozvola
 8. Geodetski elaborat nepotpunog izvlaštenja ovjeren od strane ovlaštenog geodete
 9. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba)
 10. Po potrebi i drugu relevantna dokumentacija po zahtjevu Ministarstva državne imovine
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje brisovnog očitovanja
Obrazac (doc, pdf)
 
 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 3. Dokaz o uplati
 4. Preslika osobne iskaznica (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba)
 5. Po potrebi i drugu relevantna dokumentacija po zahtjevu Ministarstva državne imovine
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za stjecanje prava vlasništva trećih u dobroj vjeri (Članak 69. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske NN 52/18)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 3. Dokaz o provedenom postupku javnog natječaja (tekst natječaja i datum objave, kupoprodajni ugovor, izjava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da je plaćena kupoprodajna cijena
 4. Status i namjena nekretnine po važećem prostornom planu, potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. da se nekretnina ne nalazi u šumskogospodarskoj osnovi
 5. Preslika osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba) ili preslika izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba)
 6.  
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za dodjelu nekretnina na korištenje za potrebe organizacije civilnog društva

Dodjela na korištenje nekretnina za potrebe organizacije civilnog društva regulirano je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 94/2013), Uredbom  o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba („Narodne novine“ br. 127/2013) te Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, a koju je donijelo Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u  vlasništvu Republike Hrvatske od 03. listopada 2013. godine.

Prijava za dodjelu prostora na korištenje na natječaju mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da organizacija civilnog društva ispunjava osnovne kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje kako slijedi:

 1. Osnovne podatke o organizaciji civilnog društva s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju;
 2. Izvadak iz matičnog registra u koji je organizacija upisana;
 3. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
 4. Preslika važećeg statuta pravne osobe;
 5. Izjava osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s trećima;
 6. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava
 7. Preslika ugovora ili odluke o financiranju projekata ili programa organizacije kada se oni financiraju iz državnog proračuna i/ili drugih javnih izvora
 8. Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, temeljem Pravilnika o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08)
 9. Preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva) odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva)
 10. Izvod iz matične knjige radnika (evidencija o zaposlenim radnicima)
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za dodjelu nekretnina na korištenje za potrebe tijela državne uprave

Ministarstvu državne imovine potrebno je dostaviti obrazloženi zahtjev koji treba sadržavati sljedeće:
 

 1. Opis tražene lokacije,
 2. Karakteristike koje nekretnina mora sadržavati (površina, broj radnih prostorija, oprema, broj parkirališnih mjesta i sl.),
 3. Opis djelatnosti koja se treba obavljati u traženoj nekretnini,
 4. Broj zaposlenih koji bi trebao koristiti nekretninu,
 5. Prijedlog zakupa nekretnine, cijena, odnosno visina najma ili zakupa (ako se traži suglasnost na zakup poslovnog prostora),
 6. Rok u kojemu će se koristiti predložena nekretnina (ako se traži suglasnost za zakup poslovnog prostora)
 7. Vlasnička dokumentacija za predloženu nekretninu (ako se traži suglasnost za zakup poslovnog prostora),
 8. Potvrda o nepostojanju duga Zakupodavca prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 6 mjeseci (ako se traži suglasnost za zakup poslovnog prostora)
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za postupanje nadležnog tijela s viškom iskopa kod izvođenja građevinskih radova

Postupanje nadležnog tijela za upravljanje državnom imovinom s viškom iskopa kod izvođenja građevinskih radova regulirano je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 94/2013.) i Uredbom o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova („Narodne novine“, br. 109/2011.)

 1. Obavijest investitora gradnje građevine (dostaviti nadležnom tijelu za upravljanje državnom imovinom, ministarstvu nadležnom za rudarstvo, ministarstvu nadležnom za financije, Državnom inspektoratu, jedinici područne -regionalne samouprave i jedinici lokalne samouprave),
 2. Preslika akta na temelju kojeg se gradi građevina,
 3. Izvedbeni projekt prema kojem se obavlja iskop,
 4. Dokaz o količini kakvoći mineralne sirovine sukladno odredbi članka 64. stavka 2. Zakona o rudarstvu („Narodne novine“, br. 75/2009. i 49/2011.),
 5. Ponuda za otkup i cijenu ukoliko je investitor zainteresiran za otkup viška iskopa.
 6. Po potrebi i drugu relevantna dokumentacija po zahtjevu Ministarstva državne imovine
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika, osnivanje služnosti

Osnivanje prava služnosti u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika regulirano je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 94/2013.), Zakonom o rudarstvu („Narodne novine“ br. 56/2013.), Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“ br. 94/2013.), Uredbom o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 78/2011.) i Uredbom o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina („Narodne novine“ br. 133/2007. i 9/2011.)

 1. Rješenje o  odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina
 2. Rješenje o odobrenom eksploatacijskom polju ili rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja
 3. Rješenje o odobrenju izvođenja rudarskih radova, rudarska koncesija ili  odluka o davanju koncesije, odnosno dozvola i ugovor za gospodarsko korištenje sukladno odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
 4. Rješenje o potvrdi količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina ili rješenje o potvrdi građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova
 5. Izvadak iz zemljišne knjige
 6. Izvadak iz katastra zemljišta
 7. Skica situacije – izvod iz katastarskog plana, odnosno njegova preslika, sa ucrtanom granicom eksploatacijskog polja te označenim dijelom i površinom za koju se traži pravo služnosti, maksimalno na A3 formatu
 8. Izvršna lokacijska dozvola
 9. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole, o usklađenosti eksploatacijskog polja sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom
 10. Potvrda Ministarstva financija – Porezne uprave o podmirenju obveza po osnovi javnih davanja
 11. Podatak o statusu zemljišta na dan stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (24.07.1991.)
 12. Podatak da li je za predmetnu nekretninu podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 80/02 i 81/02)
 13. Očitovanje Agencije za poljoprivredno zemljište da li se predmetnom nekretninom može raspolagati ukoliko se radi o poljoprivrednom zemljištu
 14. Potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb da se predmetna nekretnina nalazi unutar šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske
 15. Potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb da na predmetnoj nekretnini nije bilo protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji od strane podnositelja zahtjeva
 16. Potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb da su za predmetnu nekretninu podmirene dospjele obveze s osnove prijašnjega protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji na šumi i šumskom zemljištu od strane podnositelja zahtjeva
 17. Potvrdu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva da se predmetna nekretnina nalazi na Popisu šuma i šumskoga zemljišta iz članka 15. Zakona o šumama
 18. Izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra
 19. Po potrebi i drugu relevantna dokumentacija po zahtjevu Ministarstva državne imovine
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, očitovanjem o granicama predloženog istražnog prostora

Očitovanje tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom o granicama predloženog istražnog prostora radi provođenja javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju regulirano je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 94/2013.) i Zakonom o rudarstvu („Narodne novine“ br. 56/2013.)

U svrhu daljnjeg postupanja u postupku provođenja javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je Ministarstvu državne imovine dostavite sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijedlog fizičke ili pravne osobe za raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju
 2. Zemljovidni položaj, veličinu i naziv predloženog istražnog prostora, s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i priloženim zemljišnoknjižnim izvadcima za zemljišne čestice unutar obuhvata predloženog istražnog prostora,
 3. Program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja,
 4. Izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za  istraživanje ili za eksploataciju mineralnih sirovina
 5. Geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u predloženom istražnom prostoru
 6. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja da je predloženi istražni prostor planiran za izvođenje rudarskih radova
 7. Po potrebi i drugu relevantna dokumentacija po zahtjevu Ministarstva državne imovine
Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac za izdavanje raznih suglasnosti
Obrazac (doc, pdf)

a) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti u postupku donošenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru
 
Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., članak 157., 158., 159.)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 4. Osnovni podaci o zahvatu u prostoru (naslovnica Idejnog projekta)
 5. Geodetski projekt kao sastavni dio Idejnog projekta

b) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti u postupku donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovnu uporabu postojeće građevine
 
Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., članak 157., 158., 159.)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 4. Prijedlog formiranja građevne čestice na planu katastra


c) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti u postupku donošenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru

 
Regulirano Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 članak 105., 106., 107., 109.)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 4. Osnovni podaci o zahvatu u prostoru (naslovnica Glavnog projekta)
 5. Geodetski projekt kao sastavni dio Glavnog projekta
 
d) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske projekte kao sastavni dio idejnog ili glavnog projekta
 
Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, članak 129.)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 4. Geodetski projekt

e) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na parcelacijske elaborate sukladno aktima prostornog uređenja
 
Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, članak 160., 161., 162.), Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 127/13)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 4. Parcelacijski elaborat
 5. Akt na temelju kojeg je parcelacijski elaborat napravljen
 6. Potvrdu nadležnog upravnog tijela o usklađenosti Elaborata sa aktom na temelju kojeg je napravljen
   
f) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na parcelacijske elaborate temeljem rješenje i presude o utvrđivanju vlasništva
 
Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, članak 160., 161., 162.), Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 127/13)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Parcelacijski elaborat
 4. Rješenje ili presudu o utvrđivanju vlasništva  
 
g) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske elaborate
 
Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 127/13)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 4. Geodetski elaborat

h) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske elaborate za utvrđivanje vodnog dobra
 
Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 127/13)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 4. Geodetski elaborat
 5. Odluku temeljem koje je utvrđeno vodno dobro
 6. Potvrdu Hrvatskih voda da je geodetski elaborat usklađen sa navedenom odlukom

i) Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske elaborate za utvrđivanje granica pomorskog dobra
 
Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 127/13)
 1. Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
 2. Posjedovni list, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 3. Kopiju katastarskog plana, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
 4. Geodetski elaborat
 5. Odluku o utvrđivanju granica pomorskog dobra
 6. Potvrdu povjerenstva za granice pomorskog dobra nadležne županije o usklađenosti elaborata sa navedenom odlukom