Održano prvo predstavljanje srednjorocne podatkovne i programske nadogradnje Registra državne imovine (projekt ISUDIO)

Slika /slike/financije_sastanak.jpg

Radni međusektorski sastanak održan je 14. lipnja 2016. godine.

U organizaciji Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, 14. lipnja ove godine održan je radni međusektorski sastanak u svrhu predstavljanja srednjoročnog projekta izgradnje i implementacije Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) kao višefazne podatkovne i programske nadogradnje postojećeg Registra državne imovine.
 
Višegodišnji projekt izgradnje Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) predstavlja koncept podatkovne i programske nadogradnje postojećeg Registra državne imovine. Riječ je o multidisciplinarnom projektu građenom na sveobuhvatnom konceptu integralnog modela upravljanja državnom imovinom. ISUDIO ima za cilj omogućiti razvidan uvid u opseg i strukturu državne imovine i s njom povezan standardiziran i metodološki razrađen model ažurnih i autentičnih fizičkih, pravnih te ekonomsko-financijskih značajki/atributa kao osnovu za kvalitetno i razvidno donošenje odluka o upravljanju različitim pojavnim oblicima imovine. ISUDIO pretpostavlja osigurati veću vjerodostojnost i validnost, ali i sistemsku kontrolu podataka, razvidniji nadzor nad aktivnostima upravljanja imovinom i odlukama o korištenju iste, te u dugom roku omogućiti transformaciju Registra državne imovine iz administrativnog u upravljački sustav. Nositelj aktivnosti realizacije projekta od 13. studenoga 2016. godine je Ministarstvo državne imovine. U razdoblju od 2015. godine do 15. listopada 2016. godine nositelj projekta bio je Državni ured za upravljanje državnom imovinom, te od 16. listopada 2016. do 12. studenog 2016. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Projekt je i instrument realizacije reformske mjere redefiniranja pojma i opsega sveobuhvatne evidencije državne imovine u Nacionalnom programu reformi 2016.
Riječ je o ključnom području Makroekonomska stabilnost i financijska održivost, podpodručju Poboljšanje raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, reformskoj mjeri 1.2.5. (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/17%20sjednica%20Vlade//17%20-%201a_novi.pdf, str. 90).
Prema Izvješću Vlade RH o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. za razdoblje travanj – kolovoz 2016. (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/42%20sjednica%20Vlade//42%20-%208.pdf), reformska mjera 1.2.5. Redefiniranje pojma i strukture sveobuhvatne evidencije državne imovine ostvarila je značajan napredak.
 
Projektom se prvenstveno potiče multidisciplinarni pristup unaprjeđenja postojećeg sustava i kontinuirana suradnja s obveznicima dostave podataka u Registar i dionicima procesa upravljanja državnom imovinom. Stoga je za istaknuti da je radnom sastanku i predstavljanju 14. lipnja  prisustvovalo 70-ak predstavnika različitih tijela državne uprave, trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i drugih institucija, a koji su prepoznali vrijednost projekta, uložili napor i aktivno se uključili u raspravu u svezi ovog korisnog i primjenjivog podatkovnog i sustavnog rješenja. U sklopu sastanka predstavljene su ključne aktivnosti na projektu, prikazan je podatkovni model, te aplikativni dio rješenja. Daljnje aktivnosti na projektu pretpostavljati će i održavanje stručnih radionica za obveznike dostave podataka u Registar državne imovine. Riječ je o specijaliziranim radionicama koje će održati djelatnici Odjela registra državne imovine i objave te koje će imati za cilj obveznicima dostave podataka olakšati budući rad s novim aplikacijskim rješenjem. Prvi višetjedni ciklus radionica održan je u studenom 2016. godine. Drugi ciklus, planiran u prvom kvartalu 2017. godine, započeo je u ožujku 2017. godine. Obzirom na veliki broj obveznika dostave podataka u Registar državne imovine, radionice će se nastaviti odvijati u nekoliko ciklusa tijekom 2017. godine.

Međunarodni trendovi ukazuju da je upravo formiranje cjelovite baze podataka o pojavnim oblicima državne imovine prvi korak u skupu reformi financijskog upravljanja u javnom sektoru. Utvrđivanje relevantnih regulatorno-organizacijskih te ekonomsko–financijskih značajki koje će udovoljiti informacijskim potrebama i zadaćama javnog menadžmenta u području upravljanja državnom imovinom postavlja se kao nužnost.

Detaljnije o Registru državne imovine i aktivnostima srednjoročne podatkovne i programske nadogradnje Registra u tijeku (projekt ISUDIO) može se pogledati na mrežnim stranicama  https://imovina.gov.hr/istaknute-teme/objavljen-registar-drzavne-imovine/1349; https://imovina.gov.hr/registar-drzavne-imovine/1461: https://imovina.gov.hr/aktivnosti-na-projektu-isudio-specijalizirano-strucne-radionice/1662

Aktivnosti na projektu ISUDIO i ciljevi koji se žele postići obuhvaćeni su strateškim i planskim dokumenata DUUDI-ja te Ministarstva državne imovine: https://imovina.gov.hr/strategije-planovi-i-izvjesca/1297

Projekt ISUDIO upisan je u ProDII - Javni Registar za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture, pri Ministarstvu uprave RH (http://prodii.uprava.hr:83/prodii/default.asp?tip=&akcija=54&ida=4&s=1&jezik=0&id=221).

 
Projekt izgradnje Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO)
 
Ciljevi projekta Izvor financiranja
Status projekta
npr. u pripremi, nabava u tijeku, provedba u tijeku)
 
  • Dugoročna transformacija Registra državne imovine iz administrativnog u upravljački sustav.
 
  • Višegodišnja i višefazna podatkovna i programska nadogradnja postojećeg sustava, odnosno postojećeg Registra državne imovine.
 
  • Definirana standardizirana metodologija u obuhvatu podataka  - izrada novog modela podataka o imovini i s njom povezanih značajki (atributa), u skladu s Naputkom i Uputom Ministarstva financija
 
  • Redefiniranje pojma i strukture proširene (sveobuhvatne) evidencije državne imovine, reklasifikacija pojavnih oblika imovine u skladu s međunarodnim standardima
 
  • Omogućiti sveobuhvatan uvid u opseg i strukturu svih pojavnih oblika imovine u vlasništvu RH, kao osnovu za kvalitetno i razvidno donošenje odluka o upravljanju imovinom
 
  • Elektronsko povezivanje Registra državne imovine s temeljnim i javnim registrima u nadležnosti drugih tijela državne uprave
 
  • Omogućiti obveznicima dostave podataka on line pristup sustavu (elektronski unos i izmjenu podataka) 
Državni proračun

 

Projekt se odvija višefazno:

  • Faza 1: podatkovna i programska nadogradnja sustava za pojavne oblike nekretnina te povezivanje sa vanjskim web servisima (ZIS, DGU: RPJ, DKP, Toponimi, Fina: OIB servis)
Status: vrlo visok stupanj dovršenosti (definiran je i izrađen konačan model fizičkih, pravnih i ekonomsko – financijskih podataka za pojavne oblike nekretnina, prema kojem je izrađeno aplikacijsko rješenje (web aplikacija, horizontalni portal) te je izvršeno testiranje aplikativnog rješenja. Izrađene su backup i restore procedure te je sustav smješten u sigurnu okolinu. Ostvareno je povezivanje sa vanjskim web servisima (DGU i FINA), pokrenute su specijalizirano- stručne radionice i druge  aktivnosti kako bi se, u dogovoru s obveznicima dostave podataka, započelo s postepenim  prijenosom podataka o nekretninama sa postojećeg Registra državne imovine na novi sustav ISUDIO.
 
 
  • Faza 2: podatkovna i programska nadogradnja za pojavne oblike financijska imovina  te povezivanje sa sudskim registrom, SKDD -om, ZSE
Status: po dovršenoj izradi tehničke dokumentacije za provedbu javne nabave, 5. prosinca 2016. godine objavljen je javni natječaj za drugu fazu projekta ISUDIO (Usluge podatkovne i programske nadogradnje postojećeg registra državne imovine za pojavne oblike imovine vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici - ISUDIO II) i zaključen 22. prosinca 2016. godine. U veljači 2017. godine potpisan je Ugovor te su u tijeku radionice sa Izvoditeljima po pitanju definiranja konačnog modela podataka za spomenute pojavne oblike financijske imovine i poslovnih pravila za izradu aplikacijskog sustava. Krajem rujna 2017. godine isporučena je produkcijska verzija ISUDIO II, odrađena je edukacija i testiranje sustava.Očekuje se puštanje sustava u rad u punoj funkcionalnosti  do kraja 2017. godine
 
 
  • Faza 3:  povezivanje na registar koncesija, registar kulturnih dobara te na ostale javne registre.
Status: priprema javnog natječaja planirana se u drugom polugodištu 2017. godine