Pravne osobe

Planiranje i izvještavanje

U skladu s Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu te projektom pod nazivom „Unapređenje upravljačkog modela, odnosno organizacije i procesa planiranja, izvještavanja i nadzora trgovačkih društava u državnom vlasništvu“, a na temelju članka 12. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) te Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (NN 71/18) Ministarstvo državne imovine pripremilo je Uputu za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu. Cilj je, naime, i spomenutom Uputom poboljšati i standardizirati poslovno planiranje i izvještavanje trgovačkih društava i pravnih osoba u državnom vlasništvu, a na temelju dobre prakse u području korporativnog upravljanja i preporuka OECD-a. Obveznici primjene Upute su trgovačka društva i ostale pravne osobe, a u skladu s točkom IV. Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu i s Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za RH (NN 71/18).
 
Na stranici se nalazi spomenuta Uputa s pripadajućim standardiziranim podlogama koju je moguće preuzeti. 
 
Objavom Upute prestaje važiti Uputa za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu, koja je bila na snazi od 7. rujna 2018. godine na temelju Odluke Ministarstva ržavne imovine (KLASA:011-01/18-01/88, URBROJ:536-03-01-01/09-18-08).

Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:
 


Dokumenti i izvješća: