14.9.2018. Javni poziv na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine

KLASA: 112-03/18-01/127
URBROJ: 536-02-01/01-18-01
 
Zagreb, 12. rujna 2018.
 
Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br.
92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ br. 109/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine za 2018. godinu, KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 536-02-01/01-18-6 od 8. veljače 2018. godine, Ministarstvo državne imovine raspisuje
 
JAVNI POZIV
za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ministarstvo državne imovine
 
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:
 
Uprava za nekretnine
Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Služba za pravne poslove
 
3.2.2.-5. stručni suradnik-2 polaznika/ce
 
Stručni uvjeti:
 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
 
  1. je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa visokom stručnom spremom;
  2. ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
  3. nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
  4. ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od citiranih odredbi stavka 1. podstavka a) članka 4. Uredbe, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17) i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 
Popis prijavljenih kandidata/kinja Ministarstvo državne imovine dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
 
Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozvat će kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva na razgovor (intervju).

O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom na web stranici Ministarstva državne imovine www.imovina.gov.hr ili putem elektroničke pošte.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu.
 
Odluku o izboru kandidata/kinja donosi ministar državne imovine, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinja i trajanju nezaposlenosti.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.

S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Po obavljenom stručnom osposobljavanju kandidati/kinje imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

U prijavi na Javni poziv navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te e-mail adresa) i naziv radnog mjesta. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi),
  4. dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od Šest mjeseci),
  6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj/ica vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici
Ministarstva državne imovine, na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.
 

MINISTAR
   dr. sc. Goran Marić