Javni natječaj za ravnatelja CERP-a - 2.6.2017.

Slika /slike/shutterstock_126278537_cr.jpg

Rok: 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

KLASA: 943-06/17-05/134
URBROJ: 536-04-01/01-17-01
 
Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17),
 
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, objavljuje
 

JAVNI NATJEČAJ

 
za odabir kandidata za :
 
 • ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju iz Zagreba - 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine
 
Kandidati za ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju iz Zagreba (dalje u tekstu: CERP)  osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“,  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15),  moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 1. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. uvjeta ovog Javnog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;               
 3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova;
 4. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13. i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele („Narodne novine“, br. 112/10.);
 5. znanje najmanje jednog svjetskog jezika;
 6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

- da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
 
 1. biti hrvatski državljanin;
 2. protiv istog ne smije biti doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, ne smije postojati potvrđena optužnica, ne smije biti donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te ne smije biti donesena nepravomoćna presuda.Također, protiv kandidata ne smije biti donesena pravomoćna presuda kojom je osuđen za:
a) kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznena djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.) kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznena djela protiv imovine (glava XVII.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznena djela protiv pravosuđa (glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznena djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.),
b) kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kazneno djelo protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznena djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznena djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.) kaznena djela protiv pravosuđa (glava XXIX.), kaznena djela protiv javnog reda (glava XXX.), kaznena djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) i kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije (glava XXXIII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.)
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) kandidati za ravnatelja CERP-a dužni su priložiti:
 
 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske  dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • izvod Ministarstva pravosuđa iz kaznene evidencije;
 • izjavu kandidata iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj; i
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu.
 
Ravnatelj CERP-a imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
Objava javnog natječaja za odabir kandidata za ravnatelja CERP-a objavit će se u Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u Jutarnjem listu.
 
Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, te na stranicama CERP-a.   
 
Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom:
 
 • „Prijava na natječaj za ravnatelja CERP-a – ne otvarati“
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.
 
Ogledni primjerak Izjave kandidata o nepostojanju okolnosti iz točke 4. i 6. uvjeta ovog Javnog natječaja, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljena je na internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, https://imovina.gov.hr/.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo državne imovine, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, poznavanje financija i računovodstva te poznavanje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnom okruženju i/ili javnim djelatnostima.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
 
Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Po završetku javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.
 
(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)
 
Ministarstvo državne imovine


Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Natječaji