Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/21

Slika /dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2021-1-N/Nek_1-2021_Lukovo-sugarje.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 9. veljače 2021. do 10,00 sati.

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/21

 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Površina u m2 Troškovi procjene u kunama
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA NA OTOKU RABU – površine 17.132 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 1803/49, površine 1.358 m2, zk.č.br. 1803/50, površine 1.088 m2, zk.č.br. 1803/98, površine 2.360 m2, zk.č.br. 1803/99, površine 475 m2, zk.č.br. 1803/100, površine 1.110 m2, zk.č.br. 1803/238, površine 107 m2, 1803/105, površine 1.557 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 1935 i zk.č.br. 1803/104, površine 9.077 m2 (dvorište od 5024 m2, šuma od 870 m2, šuma od 2581 m2, poslovna zgrada od 57 m2, poslovna zgrada od 25 m2, poslovna zgrada Supetarska Draga, Supetarska Draga 312 od 270 m2, poslovna zgrada od 102 m2, poslovna zgrada od 42. m2, poslovna zgrada od 28 m2, poslovna zgrada od 4 m2, poslovna zgrada od 31 m2, poslovna zgrada od 43 m2), upisana u z.k.ul.br. 888, ukupne površine 17.132 m2, k.o. Supetarska Draga, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišno-knjižni odjel Rab.
Nekretnine su u naravi zemljište unutar granica građevinskog područja, ukupne površine zemljišta 17.132 m2 s 9 građevina poslovne namjene ukupne bruto površine 675,51 m2 i bruto volumena 2146,83 m3 koje su izgrađene na katastarskoj čestici označenoj kao zk.č. br. 1803/104 i ozakonjene Rješenjem o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-12/408, URBROJ: 2170/1-03-07/1-19-12 od 23. rujna 2019, pravomoćno 18. listopada 2019., donijeto od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu.
Nekretnine se prema Prostornom planu Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ, br. 32/13, 7/17 i 41/18), nalaze na građevinskom području naselja većem od 25 ha, a prema Prostornom planu uređenja Grada Raba (Službene novine PGŽ, br. 15/04, 40/05, 18/07, 47/11 i 19/16) nalaze se na izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene, oznake T15- uvala Miral (hoteli s pratećim sadržajima).
Prostorni plan uređenja Grada Raba nije usklađen s Prostornim planom Primorsko-goranske županije te se zbog neusklađenih prostornih planova ne mogu poduzimati zahvati u prostoru predmetnih nekretnina u svrhu izgradnje novih građevina.
Postojeće poslovne građevine, izgrađene na katastarskoj čestici označenoj kao zk.č. br. 1803/104, mogu se rekonstruirati u skladu s postojećom namjenom na način da se ne povećava njihova veličina.
Ne postoji prometnica koja predmetne nekretnine povezuje s javnom prometnicom te kupac nekretnina izgradnju prometnice mora ugovoriti s Gradom Rabom uključujući i način financiranja izgradnje iste.
Nekretnine se prodaju u viđenom pravnom i faktičkom stanju i prodavatelj nije odgovoran za navedene niti bilo kakve naknadno utvrđene pravne ili materijalne nedostatke, niti može snositi bilo kakvu štetu s tog osnova.
5.780.000,00 578.000,00 17.132 76.433,86 (ozakonjenje i evidentiranje građevina)
2. ZEMLJIŠTE S IZGRAĐENIM OBJEKTIMA U NASELJU LUKOVO ŠUGARJE KRAJ KARLOBAGA – površine 263.695 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1443, površine 263.695 m2, upisana u z.k.ul.br. 294, k.o. Lukovo Šugarje, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gospić.
6.170.000,00 617.000,00 263.695 10.000,00
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BRČIĆI KRAJ POREČA – površine 2.713 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 733/1, površine 1.760 m2, upisana u z.k.ul.br. 1392 te zk.č.br. 727, površine 953 m2, upisana u z.k.ul.br. 4906, ukupne površine 2.713 m2,  k.o. Nova Vas, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
1.380.000,00 138.000,00 2.713 1.525,00
4. ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA U OPĆINI KOSTRENA – površine 569 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 970, površine 569 m2, upisana u z.k.ul.br. 656, k.o. Kostrena Barbara, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
384.000,00 38.400,00 569 1.462,50
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI ŽMINJ – površine 7.161 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4989/2, površine 3.259 m2, upisana u z.k.ul. 2318, zk.č.br. 4989/3, površine 813 m2, zk.č.br. 4989/5, površine 1.120 m2, zk.č.br. 4989/6, površine 660 m2 i zk.č.br. 4990/1, površine 1.309 m2, sve upisane u z.k.ul. 7302, k.o. Žminj, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Rovinj. Čestice zemljišta površine 7.161 m2, prema Prostornom planu uređenja Općine Žminj, nalaze se unutar granica građevinskog područja, gospodarska namjena (I) – neizgrađeni neuređeni dio s izravnim pristupom na javnu prometnicu, prodaju se kao cjelina te se odvojene ponude neće razmatrati.
1.950.000,00 195.000,00 7.161 1.675,00
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI GORNJI KNEGINEC – površine 1.312 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 912/31, površine 1.312 m2, upisana u z.k.ul.br. 3250, k.o. Varaždin Breg, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Varaždin.
80.600,00 8.860,00 1.312 1.750,00
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI LEKENIK – površine 114.082 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 1191, površine 28.920 m2, zk.č.br. 1194, površine 33.701 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 2685 i zk.č.br. 1195, površine 51.461 m2, upisana u z.k.ul.br. 1927, ukupne površine 114.082 m2, k.o. Pešćenica, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
3.170.000,00 317.000,00 114.082 1.500,92
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GORNJEM CERANJU KRAJ BENKOVCA – površine 2.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1533/61, površine 2.000 m2, upisana u z.k.ul.br. 346, k.o. Ceranje, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
178.400,00 17.840,00 2.000 2.250,00
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOVINAC – površine 3.122 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1682/1, površine 3.122 m2, upisana u z.k.ul.br. 1175, k.o. Sveti Rok, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gospić.
201.000,00 20.100,00 3.122 1.525,00
10. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U OPĆINI TRPINJA – površine 917 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 416/1, površine 340 m2 te zk.č.br. 416/2, površine 577 m2, ukupne površine 917 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 2002, k.o. Bobota, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vukovar.
82.900,00 8.290,00 917 2.600,00
11. ZEMLJIŠTE S GRAĐEVINAMA U DELNICAMA – površine 301.349 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 10788/2, površine 137 m2, zk.č.br. 10789/8, površine 4.138 m2, zk.č.br. 10790/2, površine 284 m2, zk.č.br. 10866/2, površine 1.173 m2, zk.č.br. 10867, površine 460 m2, zk.č.br. 10868, površine 6.039 m2, zk.č.br. 10869, površine 6.319 m2, zk.č.br. 10870, površine 5.603 m2, zk.č.br. 10871, površine 4.817 m2, zk.č.br. 10886/5, površine 231.049 m2, zk.č.br. 10886/7, površine 333 m2, zk.č.br. 10886/8, površine 34.134 m2 i 10886/9, površine 6.863 m2, ukupne površine 301.349 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 1842, k.o. Delnice I, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice.
4.780.000,00 478.000,00 301.349 15.000,00
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NEDELIŠĆE – površine 1.905 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3890/1, površine 1.905 m2, upisana u z.k.ul.br. 234, k.o. Nedelišće, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
55.200,00 5.520,00 1.905 1.750,00
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BIĆINE KRAJ SKRADINA – površine 5.000 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 3215/71, površine 1.000 m2, zk.č.br. 3215/72, površine 1.000 m2, zk.č.br. 3215/73, površine 1.000 m2, zk.č.br. 3215/74, površine 1.000 m2, i zk.č.br. 3215/75, površine 1.000 m2, ukupne površine 5.000 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 2455, k.o. Skradin, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
1.150.000,00 115.000,00 5.000 1.187,50
14. ZEMLJIŠTE NA OTOKU ŠOLTI – površine 13.053 m2
Suvlasnički dio Republike Hrvatske u 5345/10000 dijelova i suvlasnički dio Općine Šolta u 4655/10000 dijelova, odnosno nekretnina označena kao zk.č.br. 2622/4, površine 13.053 m2, upisana u z.k.ul. 2919, k.o. Grohote, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Split, koja se u katastarskom operatu identificira s k.č.br. 2616 k.o. Grohote.
3.920.000,00 (kupovnina se dijeli između RH i Općine Šolta sukladno suvlasničkom omjeru cijele nekretnine) 392.000,00 13.053 13.125,00
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VINKOVCIMA – površine 946 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2025, površine 946 m2, upisana u z.k.ul.br. 9556, k.o. Vinkovci, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci.
371.000,00 37.100,00 946 1.100,00
16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU GRABERJE IVANIĆKO KRAJ IVANIĆ GRADA – površine 1.175 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2708, površine 1.175 m2, upisana u z.k.ul.br. 2333, k.o. Caginec, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Ivanić Grad
41.800,00 4.180,00 1.175 1.480,00
17.  GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SRAČINEC – površine 9.093 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2163/2, površine 9.093 m2, upisana u z.k.ul.br. 4430, k.o. Sračinec, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Varaždin.
572.000,00 57.200,00 9.093 2.250,00
18.  GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI KOPRIVNIČKI IVANEC – površine 2.271 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1904, površine 2.271 m2, upisana u z.k.ul.br. 2568, k.o. Koprivnički Ivanec, Općinski sud u Koprivnici, Zemljišno-knjižni odjel Koprivnica.
276.000,00 27.600,00 2.271 3.550,00
19. ZEMLJIŠTE S GRAĐEVINAMA U DELNICAMA – površine 33.076 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 10886/4, površine 29.500 m2, zk.č.br. 10830/2, površine 1.842 m2, zk.č.br. 10845/2, površine 467 m2 i zk.č.br. 10846/2, površine 1.267 m2, ukupne površine 33.076 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 1842, k.o. Delnice I, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice.
2.780.000,00 278.000,00 33.076 12.737,50
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 1. iznosi 118.842,02 kn, a za nekretninu pod rednim brojem 13. iznosi 5.000,00 kn, o čemu će po utvrđenju najboljeg ponuditelja Ministarstvo poljoprivrede na zahtjev Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijeti posebno rješenje. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine.


VAŽNO - Ispravak javnog poziva; objavljeno: 15.01.2021.

 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 9. veljače 2021. do 10,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 9. veljače 2021. u 10,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 9. veljače 2021. do 10,00 sati».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 9. veljače 2021. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 9. veljače 2021. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 9. veljače 2021. u 10,00 sati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda te izjavu o korištenju, prikupljanju i obradi osobnih podataka u svrhu razmatranja ponuda i javne objave rezultata natječaja.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.
 

Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Kupnja nekretnina