Poziv za zakup poslovnih prostora u Zagrebu; rok 28/11/14

Slika /arhiva/2014/06/Prostori.jpg
Na temelju Odluke predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu DUUDI), Klasa: 372-03/14-01/51, Urbroj: 536-0511/02-2014-1 od 24. listopada 2014. godine DUUDI objavljuje  

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 7/14

1. Predmet javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu koji se nalazi ovdje ( klikom otvarate link na tabelarni prikaz prostora ).

2. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 28. studenog 2014. godine do 14,00 sati

3. Poslovni prostori pod rednim brojem 3., 4., 5., 6., 7. i 8. daju se u zakup u roh bau izvedbi.

4. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaki pojedini poslovni prostor zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 5 godina. Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa s rastom troškova života.

5. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10 u zatvorenoj omotnici s naznakom:

"NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA BROJ 7/14 "

i upozorenje "NE OTVARATI DO 28. studenog 2014. DO 14,00 SATI",

koje se mora napisati na obje strane omotnice,

na adresu:

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose

s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine

Dežmanova 10, 10000 Zagreb

6. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10, dana 28. studenog 2014. u 14:00 sati.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.

7. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

8. Kontakt informacije:        Tel:     +385(0)1 6346 494,    6346 128,        6346 382,        6346 491,        6346 292

                                                          Fax:     +385(0) 1 6448 274

9. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.duudi.hr, www.hr-nekretnine.hr i www.hgk.hr

NAPOMENE

10. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u gore navedenom iznosu za određeni poslovni prostor u korist Državnih nekretnina d.o.o., Zagreb na račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj 239531-7.

11. Najbolji ponuditelj mora na račun iz točke 10. nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa tri neto mjesečne zakupnine iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovorenog roka zakupa

ili

dostaviti bankarsku garanciju u visini tri neto mjesečne zakupnine i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist Državnih nekretnina d.o.o., i plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora" od banke izdavatelja garancije, sa rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko ponuditelj dostavi navedenu garanciju Državne nekretnine d.o.o. će mu vratiti jamčevinu.

12. Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u oglasu. Dopuštene djelatnosti za pojedine poslovne prostore određene su od strane DUUDI-a što ne isključuje mogućnost da su gradovi i općine donijeli odluke o ograničenju djelatnosti na pojedinim lokacijama, i u tom slučaju DUUDI ne odgovara za posljedice zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora za određenu djelatnost.

13. Za vrijeme uređenja poslovnog prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do tri mjeseca, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu. Zakupnik ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje zakupljenog prostora.

14. Zakupnik je dužan najkasnije u roku od 90 dana od dana primopredaje poslovnog prostora započeti s radom.

15. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

16. Poslovni prostori se daju u zakup u postojećem "VIĐENOM STANJU".

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

17. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe - obrtnici i pravne osobe.

18. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

19. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.

20. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Republike Hrvatske.

21. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.

22. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

23. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.

24. Neće se razmatrati ponude:

- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;

- fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici po osnovi neplaćanja korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju evidenciju vodi DUUDI, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;

- pravnih osoba koje nisu solventne;

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

25. Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu određenog poslovnog prostora. Sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu, pod uvjetom da pristane na zakup s najviše ponuđenom zakupninom za isti poslovni prostor.

26. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

27. DUUDI do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od naprijed navedenih poslovnih prostora i neprihvaćanja niti jedne ponude.

SADRŽAJ PONUDE

28. Svaka ponuda mora sadržavati redni broj i adresu poslovnog prostora iz oglasa za koji se daje ponuda.

29. Za fizičke osobe:

- ime i prezime ponuditelja;

- podatak o prebivalištu;

- OIB;

- presliku osobne iskaznice;

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena;

- broj telefona radi kontakta.

30. Za pravne osobe:

- naziv ponuditelja;

- sjedište osobe;

- OIB;

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je    tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena;

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji političke stranke ili udruge građana, ako je ponuditelj politička stranka ili udruga građana, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u odgovarajući upisnik za ostale pravne osobe;

- izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;

- broj telefona radi kontakta.

31. Ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine koji ne može biti manji od početnog.

32. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

33. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.

34. Detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti.

35. Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.

36. Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika. Ako se natjecatelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika), koje ponuda mora sadržavati.

37. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Zakup poslovnih prostora