Zakoni i ostali propisi

Zakoni:

 1. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)
 2. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18)
 3. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16)
 4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
 5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)
 6. Zakon o šumama (NN 68/18)
 7. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
 8. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)
 9. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 10. Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13) i (NN 73/17)
 11. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i (NN 65/17)
 12. Zakon o gradnji (NN 153/13) i (NN 20/17)
 13. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
 14. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)


Podzakonski propisi i drugi akti:

 1. Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (NN 99/19)
 2. Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/19)
 3. Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine (NN 101/18)
 4. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske  (NN 95/18)
 5. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN 95/18)
 6. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 95/18)
 7. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (NN 95/18)
 8. Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (NN 95/18)
 9. Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije (NN 81/18)
 10. Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (NN 71/18)
 11. Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu. (NN 48/18)
 12. Odluka o donošenju kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (NN 132/17)
 13. Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017. (NN 89/17)
 14. Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)
 15. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13)
 16. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 17. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 18. Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13
 19. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14, 95/15)
 20. Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 145/14)
 21. Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/13 i 25/14, 77/14)
 22. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11)
 23. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)
 24. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)
 25. Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 71/18)
 26. Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 151/14, 17. prosinca 2014.), Odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (1. kolovoza 2013.), Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (18.srpnja 2018), Odluka o dopunama odluke o visini naknade za korištenje rezid. objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (11. travnja 2019.)
 27. Odluka o uređenju odnosa s organizacijama civilnog društva, Klasa: 372-03/18-02/331, Urbroj: 536-03-01/01-18-01, od 19.10.2018.
 28. Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12/05/2011; KL: 940-01/11-01/01; ur.broj: 5030105-11-1)
 29. Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 137/1278/15)
 30. Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (29. studeni 2019.)
 31. Odluka o postupku zasnivanja i uvjetima zakupa na nekretninama koje su predmet sukcesije (3.10.2018)
 

Arhiv:

 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (94/13, 18/16, 89/17); na snazi od 5. veljače 2016. do 13. lipnja 2018.
 2. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13, 66/14); na snazi do 28.listopada 2018.
 3. Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 19/17);    na snazi do 9.veljače 2019.
 4. Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 33/16, 43/16, 109/16); na snazi do 9. veljače 2019.
 5. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 30 . lipnja 2015.); na snazi do 19. listopada 2018.