Zakoni i ostali propisi

 

Najvažniji propisi o upravljanju državnom imovinom:

Zakoni:

 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16)
 2. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)
 3. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16)
 4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
 5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)
 6. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)
 7. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
 8. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
 9. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 10. Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13)
 11. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 12. Zakon o gradnji (NN 153/13)
 13. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 14. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)


Podzakonski propisi i drugi akti:

 1. Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)
 2. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13)
 3. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 4. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/2013)
 5. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13, 66/14)
 6. Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13
 7. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14, 95/15)
 8. Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 24/14)
 9. Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 145/14)
 10. Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 33/16, 43/16)
 11. Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/13 i 25/14, 77/14)
 12. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11)
 13. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)
 14. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)
 15. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 120/13, 74/15, 44/16)
 16. Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 151/14, 17. prosinca 2014.), Odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (1.kolovoza 2013.)
 17. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 30 . lipnja 2015.)
 18. Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12/05/2011; KL: 940-01/11-01/01; ur.broj: 5030105-11-1)
 19. Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 33/16, 43/16)
 20. Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 137/1278/15)