Registar državne imovine


Unatoč povremenim pokušajima objedinjavanja evidencije o cjelokupnoj državnoj imovini u posljednjim dvama desetljećima, izgradnja sveobuhvatnog Registra državne imovine kao precizne sveobuhvatne evidencije državne imovine i s njome povezanih obveza u Hrvatskoj je započela u 2014. godini. Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13), uređuje se uspostava i vođenje Registra državne imovine kao središnjeg registra državne imovine, a jedinstveni središnji registar državne imovine je prvi puta javno objavljen 15. siječnja 2014. godine na mrežnim stranicama DUUDI-a. Baza i intranetska aplikacija registra ustrojeni su prema Uredbi o registru državne imovine (Narodne novine, broj 55/11), a jednom mjesečno objavljuju se novi podaci o državnoj imovini, ovisno o pristiglim podacima obveznika dostave podataka. Javnom dostupnošću Registra ispunjene su odredbe Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN, br. 94/13) – o početku rada Središnjeg registra i načelu javnosti u vođenju Središnjeg registra.

U tablici 1. prikazana je sistematizirana struktura podataka u Središnjem registru državne imovine, za svaku skupinu imovine – dionice, poslovni udjeli i nekretnine, na dan prve i posljednje javne objave u 2014. godini, stanje prema posljednjoj objavi u 2015. i 2016. godini, te stanje prve objave u 2017. godini.

Tablica 1. Središnji registar državne imovine – struktura i dinamika objave podataka

Struktura i broj podataka Datumi objave podataka
14. siječnja 2014. 30. prosinca 2014. 28. prosinca
2015.
23. prosinca 2016. 21. prosinca 2017.
Popis dionica 450 439 412 380 361
Popis poslovnih udjela 240 237 223 205 198
Popis nekretnina koje se smiju javno objaviti 382.339 993.771 1.016.085 1.059.086 1.066.683

Izvor: Sistematizacija autora sukladno mjesečnim podacima koje su obveznici dostave podataka o državnoj imovini dostavili Odjelu registra državne imovine i objave na elektroničkom mediju


U tablici 2. u nastavku predstavljena je struktura i dinamika popisa nekretnina u Registru državne imovine te su obuhvaćeni podaci na dan prve i posljednje javne objave u 2014. godini, stanje prema posljednjoj objavi u 2015. i 2016. godini, te stanje prve objave u 2017. godini, po vrstama nekretnine koje su predmet javne objave.

Tablica 2. Popis nekretnina u Registru državne imovine – struktura i dinamika objave podataka
 
Popis nekretnina koje se smiju javno objaviti, po vrstama nekretnine
Popis nekretnina (Uredba o Registru državne imovine, Narodne novine, broj 55/11, članak 15.) Datumi objave podataka
16.
travnja
2014.
30.
prosinca
2014.
28. prosinca 2015. 23. prosinca 2016. 21. prosinca 2017.
1. građevinsko zemljište
i građevina
4.126 8.663 14.887 29.472 30.253
2. poljoprivredno zemljište 2.754 604.596 604.606 605.758 605.999
3. šuma i šumsko zemljište 299.049 303.160 307.677 324.800 330.836
4. javno vodno dobro 41.814 45.669 47.940 50.042 52.513
5. stambeni objekt 27.837 22.809 27.204 28.109 26.209
6. poslovni prostor 9.562 7.035 10.650 11.645 11.594
7. nekretnine koje koriste
tijela državne uprave
1.226 1.229 1.322 1.306 1.297
8. rezidencijalni objekt ili vila 24 55 70 60 61
Nedefinirano
podaci za koje nije unesena
vrsta nekretnine
523 555 1.729 7.894 7.921
Ukupno 386.915 993.771 1.016.085 1.059.086 1.066.683

Izvor: Sistematizacija sukladno mjesečnim podacima koje su obveznici dostave podataka o državnoj imovini dostavili Odjelu registra državne imovine i objave na elektroničkom mediju


Prva javna objava Središnjeg registra, važan je iskorak u uspostavljanju učinkovitijeg i transparentnijeg upravljanja državnim resursima koji prema brojnim analizama i procjenama imaju daleko veći ekonomski i financijski potencijal.
 
Budući je imovina promjenjiva kategorija i Republika Hrvatska konstantno stječe nove oblike imovine, dok drugima dalje raspolaže darovanjem, prodajom ili drugim vidovima upravljanja i raspolaganja, stanje se mijenja skoro pa na dnevnoj razini. Za potpunu funkcionalnu uspostavu objavljenog Središnjeg registra kao registra koji će postupno objedinjavati sve pojavne oblike imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, bilo je nužno u što skorijem roku započeti restrukturiranje jedinstvene metodologije obuhvata, evidentiranja, procjenjivanja i priznavanja imovine od strane svih obveznika dostave podataka u Registar državne imovine. Na tom je tragu i prijedlog zakonskih izmjena u dijelu odredbi koje se tiču Registra državne imovine, a koje se odnose na obuhvat obveznika dostave podataka u Registar, kao i na razvidnije definiranje cilja, dosega i funkcije Registra. Također, isto je obuhvaćeno i u odredbama nacrta prijedloga nove uredbe o Registru, radnog naziva Uredba o ustrojstvu, načinu vođenja i sadržaju Središnjeg registra državne imovine. Nacrt nove Uredbe je pripremljen te će biti upućen Vladi Republike Hrvatske po usvajanju izmjena i dopuna Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Spomenutim se prijedlozima izmjene normativnog okvira, među ostalim, proširuje slog podataka koji će se dostavljati u Registar državne imovine, odnosno proširuje se obuhvat informacija o imovini, a u skladu sa smjernicama Naputka o vrsti, načinu prikupljanja i sadržaju podataka i informacija o državnoj imovini za potrebe vođenja Registra državne imovine i sastavljanje Bilance državne imovine (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, KLASA: 400-06/12-01/127; URBROJ: 513-05-02/13-7) i Upute o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, KLASA: 400-06/18-01/13; URBROJ: 513-05-03-18-1).

Važna je smjernica Strategije da svi podaci u Središnjem registru moraju biti konkretni, točni i redovito ažurirani, a kako bi pružali vjerodostojan uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. Slijedom toga, DUUDI je u 2015. godini započeo aktivnosti na višegodišnjem projektu nadogradnje postojećeg Registra državne imovine i njegove transformacije u upravljački informacijski sustav, čija je realizacija planirana fazno, kroz više fiskalnih razdoblja.
 
Preciznije, krajem lipnja 2015. godine, DUUDI je objavio javni natječaj za prvu fazu izgradnje Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (projekt ISUDIO), a koja obuhvaća podatkovnu i programsku nadogradnju postojećeg sustava, odnosno postojećeg Registra državne imovine, i to za pojavne oblike nekretnina obuhvaćenih skupinama 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina i 02 – Proizvedena dugotrajna imovina prema osnovnim računima Računskog plana proračuna, sve nastavno na smjernice Naputka i Upute Ministarstva financija. Po okončanju procesa javne nabave, u prosincu 2015.godine, pristupilo se potpisivanju Ugovora o izradi i implementaciji informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) sa Zajednicom ponuditelja IGEA d.o.o. i IN2 d.o.o. Po potpisu Ugovora pristupilo se i realizaciji projekta izrade i  implementacije aplikacijskog sustava. Dovršena je prva faza realizacije projekta izrade i implementacije informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO), kojom je definiran konačan model fizičkih, pravnih te ekonomsko-financijskih podataka za pojavne oblike nekretnina te je izrađeno odgovarajuće aplikacijsko rjesenje. Aktivnosti na prvoj fazi projekta ISUDIO odvijale su se u kontinuitetu u prvom polugodištu 2016. godine. U skladu s pomno definiranom funkcionalnom specifikacijom u 2016. godini dovršen je dizajn aplikacijskog rješenja. Tijekom siječnja i veljače 2017. izgrađena je sigurna okolina za testni i produkcijski server, te je početkom ožujka 2017. godine završeno preseljenje aplikacije sa testnog na produkcijski server. Također,  pokrenute su aktivnosti kako bi se, u dogovoru s obveznicima dostave podataka, započelo s postepenim prijenosom podataka o nekretninama sa postojećeg Registra državne imovine na novi sustav - ISUDIO (Informacijski sustav za upravljanje državnom imovinom).
 
Pored uvažavanja smjernica Naputka i Upute Ministarstva financija u pogledu reklasifikacije pojavnih oblika nekretnina te izrade proširenog podatkovnog modela, važna promjena koja se očekuje nakon puštanja u rad novog sustava jest da će, nakon inicijalnog prijenosa podataka iz postojećeg Registra državne imovine, obveznici dostave podataka sami, elektroničkim putem unositi prošireni skup fizičkih, pravnih, ekonomskih i financijskih značajki pojavnih oblika imovine, odnosno ažurirati Registar državne imovine.
 
U okviru planiranih aktivnosti za 2016. godinu, u travnju je započeo rad na pripremi druge faze projekta ISUDIO. Održani su sastanci radne grupe za izradu modela podatkovne nadogradnje za pojavne oblike financijske imovine u vlasništvu RH (vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici), kao podloge za izradu tehničke  dokumentacije. Izrađena je tehnička dokumentacija te je javni natječaj za drugu fazu projekta ISUDIO (Usluge podatkovne i programske nadogradnje postojećeg registra državne imovine za pojavne oblike imovine vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici ISUDIO II) objavljen putem elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske 5. prosinca ove godine.

Javni natječaj je zaključen 22. prosinca 2016. godine, te je u siječnju 2017. donesena Odluka o odabiru ponuđača. U veljači 2017. godine potpisan je Ugovor te su u tijeku radionice sa Izvoditeljima po pitanju definiranja konačnog modela i poslovnih pravila za izradu aplikacijskog sustava. Krajem rujna 2017. godine isporučena je produkcijska verzija ISUDIO II, odrađena je edukacija i testiranje sustava.Očekuje se puštanje sustava u rad u punoj funkcionalnosti  do kraja 2017. godine.

Nositelj aktivnosti realizacije projekta od 13. studenoga 2016. godine je Ministarstvo državne imovine. U razdoblju od 2015. godine do 15. listopada 2016. godine nositelj projekta bio je Državni ured za upravljanje državnom imovinom, te od 16. listopada 2016. do 12.studenog 2016. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Zbog multidisciplinarnog pristupa nadogradnji Registra državne imovine, realizacija projekta zahtjeva suradnju s tijelima državne uprave (primjerice, Ministarstvo financija/Porezna uprava, Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa, Državni ured za reviziju i druga tijela).
 
Realizacijom projekta ISUDIO planira se osigurati veća vjerodostojnost i validnost, ali i sistemska kontrola podataka. Provođenje projekta Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) kao podatkovne i programske nadogradnje postojećeg javno objavljenog Središnjeg registra državne imovine, a čija izgradnja i uporaba podrazumijevaju višegodišnju programsku podršku, u funkciji je, dakle, redefiniranja pojma i opsega evidencije državne imovine, što je ujedno i jedna od prioritetnih mjera u sklopu ciklusa koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU-a (Nacionalni program reformi 2016., ključno područje Makroekonomska stabilnost i financijska održivost, pod područje Poboljšanje raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, reformska mjera 1.2.5
(https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/17%20sjednica%20Vlade//17%20-%201a_novi.pdf, str. 90).  Prema Izvješću Vlade RH o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. za razdoblje travanj – kolovoz 2016. (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/42%20sjednica%20Vlade//42%20-%208.pdf), reformska mjera 1.2.5. Redefiniranje pojma i strukture sveobuhvatne evidencije državne imovine ostvarila je značajan napredak. Predmetna reformska mjera sastavnica je i Nacionalnog programa reformi 2017 kao i prijedloga Nacionalnog programa reformi 2018 (s ponešto izmjenjenim nazivom mjere u Uspostavljanje sveobuhvatne evidencije državne imovine).

Projektom se prvenstveno potiče multidisciplinarni pristup unaprjeđenja postojećeg sustava i kontinuirana suradnja s obveznicima dostave podataka u Registar i dionicima procesa upravljanja državnom imovinom. Stoga je za istaknuti da je radnom sastanku i predstavljanju 14. lipnja  prisustvovalo 70-ak predstavnika različitih tijela državne uprave, trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i drugih institucija, a koji su prepoznali vrijednost projekta, uložili napor i aktivno se uključili u raspravu u svezi ovog korisnog i primjenjivog podatkovnog i sustavnog rješenja. U sklopu sastanka predstavljene su ključne aktivnosti na projektu, prikazan je podatkovni model, te aplikativni dio rješenja.
 
Daljnje aktivnosti na projektu pretpostavljaju i održavanje stručnih radionica za obveznike dostave podataka u Registar državne imovine. Riječ je o specijaliziranim radionicama koje će održati djelatnici Odjela registra državne imovine i objave (Ministarstvo državne imovine) i koje imaju za cilj obveznicima dostave podataka olakšati budući rad s novim aplikacijskim rješenjem. Prvi višetjedni ciklus radionica započeo je u studenom 2016. godine. Drugi ciklus planira se u prvom kvartalu 2017. godine.
 
Projekt ISUDIO upisan je u ProDII - Javni Registar za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture, pri Ministarstvu uprave RH (http://prodii.uprava.hr:83/prodii/default.asp?tip=&akcija=54&ida=4&s=1&jezik=0&id=221).
 
Dodatne informacije o Registru državne imovine i projektu ISUDIO možete vidjeti na https://imovina.gov.hr/: Istaknute teme: https://imovina.gov.hr/odrzano-prvo-predstavljanje-srednjorocne-podatkovne-i-programske-nadogradnje-registra-drzavne-imovine-1650/1650;
https://imovina.gov.hr/istaknute-teme/objavljen-registar-drzavne-imovine/1349